Effektivitet

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader. Ett effektivitetsmått mäter resultat i förhållande till resurs. Det består i grunden av två mått, ett resultatmått och ett resursmått.

Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet effektivitet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK
2016
KKiK
2017
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor/ barn 151935 152654
Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Andel
%
71,1 72,5
Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delproven i matematik och svenska eller svenska som andraspråk.  Andel
%
72 78
Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet? Andel
%
84,9
78,3
Kostnad per betygspoäng i grundskolan. Kronor/ betygs-poäng 379 456
Andel elever som tar examen eller fullföljer gymnasietutbildningen inom 4 år? Andel
%
75,9 68,5
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende (äldreomsorg) finansierat av kommunen? Andel
% av maxpoäng
69 73
Vad kostar en plats i särskilda boende (äldreomsorg)? Kronor/ brukare 848 197
879 580
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende (äldreomsorg)? Index, antal poäng av 100 möjliga 84 89
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Andel
% av maxpoäng
67 67
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? Kronor/ brukare 223 586
240 579
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de har? Index, antal poäng av 100 möjliga 85 93
Vilket serviceutbud finns inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) grupp- och serviceboende? Andel
% av maxpoäng
 80 86
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats eller utredning. Andel
%
93 69

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image