Effektivitet

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader. Ett effektivitetsmått mäter resultat i förhållande till resurs. Det består i grunden av två mått, ett resultatmått och ett resursmått.

Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Politisk kommentar

Effektiviteten handlar om hur väl vi använder tilldelade resurser. När vi jämför Finspångs kommuns effektivitet med andra kommuner i undersökningen så ser vi att det finns en hel del att analysera för att kunna förbättra oss. Vi behöver se hur de insatser vi gör håller på längre sikt, både för de ungdomar som är föremål för samhällets insatser och det faktum att kostnaden för förskolan och grundskolans resultat är högre i jämförelse med andra kommuner. Det finns ljuspunkter, men vi behöver fokusera mer på det här perspektivet.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet effektivitet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK
2010
KKiK
2011
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor/ barn 128 885 125 879
Vilket resultat når elever i åk 3 i de nationella proven? Andel
%
- 66,1
Vilket resultat når kommunens grundskolor (åk 9) i förhållande till övriga kommuner? Andel med minst godkänt i svenska, matematik och engelska. Andel
%
88,7 83,3
Hur effektiva är kommunens grundskolor (åk 9) i förhållande till övriga kommuner? Kostnad/ betygs-poäng 332 375
Vilket resultat når elever som studerar i gymnasieskolan boende i kommunen? Andel som fullföljer gymnasiet. Andel
%
78,5 77
Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer gymnasiet? Kronor/ elev 22 314 23 641
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende (äldreomsorg) finansierat av kommunen? Andel
% av maxpoäng
  65
Vad kostar en plats i särskilda boende (äldreomsorg)? Kronor/ brukare 532 990 576 718
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende (äldreomsorg)? Index, antal poäng av 100 möjliga 70 66
Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Andel
% av maxpoäng
  82
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? Kronor/ brukare 145 721 141 016
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de har? Index, antal poäng av 100 möjliga 81 74
Vilket serviceutbud finns inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) grupp- och serviceboende? Andel
% av maxpoäng
  69
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats eller utredning. Andel
%
  67

Detaljerad tabell för jämförelser av Finspångs kommuns kvalitet i korthet (pdf 49 kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image