Cultural planning

Cultural planning är en metod (ett arbetssätt) för att arbeta med samhällsutveckling ur flera olika perspektiv. Grundtanken i cultural planning är att ta tillvara på de värden som finns på en plats i samhällsplaneringen och på så vis utveckla platsen utifrån dessa värden.

Cultural planning är ett komplement till den mer traditionella fysiska samhällsplaneringen då metoden tar hänsyn till invånares upplevelser och användning av ett område.

Att hitta det unika för platsen (platsens själ)

Cultural planning har sin utgångspunkt i en specifik fysisk plats och grundar sig inte bara i historia, geografi och bebyggelse, utan även i exempelvis näringsliv, identitet, trygghet, livskvalitet, sociala nätverk, kultur, segregation och hälsa kopplat till den specifika platsen. Kultur i det här sammanhanget är ett sätt att leva och skapa värde.

Metoden syftar till att försöka hitta ett områdes värde, det vill säga vad som är unikt för en plats. Ett begrepp som ofta används är platsens själ.

Kartläggning utifrån flera perspektiv

Illustration Vibjörnsparken utifrån metoden Cultural planningCultural planning går ut på att göra en kartläggning av en specifik plats, utifrån många olika perspektiv. Genom att utgå från perspektivhjulet och diskutera om det finns intressenter i varje tårtbit kan många olika perspektiv fångas. I det arbetet blir det även viktigt med en arbetsgrupp sammansatt av personer från olika sektorer inom kommunen som har olika kompetenser och bakgrunder.

Kartläggningen leder till en handlingsplan

Utifrån resultaten av kartläggningen ska en handlingsplan arbetas fram. Syfte med handlingsplanen är att utveckla platsen, men utan att planera eller bygga bort allt som uppfattas som central och värdefullt på platsen. Cultural planning är att utveckla det som kännetecknar en plats för att därmed skapa en starkare identitet.

Cultural planning i praktiken

Cultural planning är en metod som även tar hänsyn till subjektiva uppfattningar om en specifik plats. Men för att fånga dessa uppfattningar, upplevelser och tankar behövs en struktur att arbeta utifrån. Oftast beskrivs cultural planning genom nio grundsteg som leder fram till en handlingsplan och dess genomförande. En väl förankrad handlingsplan som arbetats fram genom cultural planning tar drygt ett år att genomföra.

  1. Förberedelser och förankring av projektet. Vilken plats ska arbetet omfatta, vilka blir berörda av tjänstemän, politiker och allmänhet. Hur ska arbetet läggas upp?
  2. Insamling av kunskap, cultural mapping. Samla in data på många olika sätta för att nå många olika intressenter. Bakgrundsfakta om platsen, intervjuer, enkäter, workshops med mera.
  3. Analys av insamlat material, data intervjuer med mera
  4. Avstämning och utvärdering av metoden och arbetet med berörda tjänstemän och politiker sker genom hela processen.
  5. Arbeta fram en handlingsplan utifrån resultaten av analysen.
  6. Låta handlingsplanen gå ut på remiss till allmänheten och berörda politiker och tjänstemän.
  7. Slutarbete och analys av remissvar.
  8. Lansering av handlingsplanen.
  9. Genomförande, uppföljning och utvärdering av handlingsplanen.

För mer information och utförligare beskrivning av metoden gå till webbplatsen Cultural planning labratory. Se länk under rubriken Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image