Fakta om flyktingar och asylsökande i Finspång

Den 1 januari 2016 finns det cirka 1 020 asylsökande personer i Finspång varav 92 är ensamkommande barn. Till detta kommer 110 flyktingar, som har beviljats uppehållstillstånd och blivit anvisade till Finspång under 2015. Kommunen har i avtal med staten åtagit sig att årligen ta emot 50 kommunanvisade flyktingar med uppehållstillstånd.

Just nu växer trycket på både staten och kommuner att ta emot det ökade antalet flyktingar som kommer till landet. Det är viktigt att hålla isär vilka som är asylsökande och vilka som är flyktingar med uppehållstillstånd.

Det är Migrationsverket som ansvarar för mottagning av de asylsökande. Om en asylsökande beviljas uppehållstillstånd blir personen anvisad till en kommun. Det är då en flykting med uppehållstillstånd eller en nyanländ.

Vem tar emot asylsökande?

Den som vill söka asyl måste göra det hos något av Migrationsverkets kontor. Det finns upparbetade rutiner mellan socialtjänsten, polisen och Migrationsverket för hantering av asylsökande.

Hur många asylsökande finns i Finspång?

De flesta asylsökande bor antingen i boende som Migrationsverket ordnar eller i eget boende, vilket kan vara hos släktingar eller vänner. I Finspång bor 845 asylsökande i Migrationsverkets boenden och 121 i eget boende. 54 personer bor i "Övrigt boende", till exempel familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus med flera.

Totalt i Östergötland bor 3 015 i Migrationsverkets boenden och 2 360 i eget boende. 1 008 personer bor i "Övrigt boende", till exempel familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus med flera. (Detta är Migrationsverkets uppgifter från 1 januaru i år och innehåller även asylsökande som kommit före 2015.)

Hur många flyktingar med uppehållstillstånd tar Finspång emot?

En asylsökande som har blivit beviljad uppehållstillstånd blir anvisad till en kommun, som kommit överens med staten om att ta emot flyktingar. Finspångs kommun har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot 50 flyktingar och andra skyddsbehövande årligen. Den överenskommelsen gäller sedan 2010. Under 2015 tog Finspång emot 110 flyktingar med uppehållstillstånd.

Kommunen får ersättning från staten för de flyktingar som vi tar emot.

Boende

Det är Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende åt asylsökande. Det sker i boende som Migrationsverket driver eller hyr. Om asylsökande kan ordna boende på egen hand får de göra det, men måste då bekosta det själva.

En flykting med uppehållstillstånd som kommer till Finspång måste ordna bostad på egen hand. I enstaka fall kan socialtjänsten anvisa bostad.

För ensamkommande barn har kommunen ett ansvar att ordna boende.

Vecka 42 2015 fick Finspångs kommun en fråga från Migrationsverket om att öppna ett evakueringsboende med 45 platser. Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende där asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende (asylboende). Tanken är att de ska bo på kommunernas evakueringsplatser så kort tid som möjligt.

Läs mer i nyhet om att Finspångs kommun öppnar evakueringsboende.

Ensamkommande barn

Under sommaren har en stor ökning av antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn skett. I november-december 2015 kom det 3-7 barn och ungdomar per vecka, jämfört med 0-1 per månad under januari-april. Den 11 januari 2016 fanns det 112 ensamkommande barn i kommunen, varav 92 asylsökande. Socialtjänstens uppgift är att ta emot, utreda och placera barn och ungdomar i familjehem eller HVB-enhet (gemensamt boende).

Skola

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.

Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola.

Inom grundskolan i Finspång tar vi emot elever på fyra enheter där vi har förberedelseklasser. Rejmyre skola år F-3, Storängsskolan år F-5, Grosvadsskolan år 6-9 samt Nyhemsskolan år 7-9.

Kartläggning och mottagning sker på respektive skola. Eleverna går i förberedelseklass olika länge beroende bland annat på tidigare skolbakgrund och kunskaper. I normalfallet går eleverna ett år i förberedelseklass innan ordinarie skolgång i vanlig klass.

På gymnasiet vänder sig Nya Bergskas Språkintroduktion till invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten på utbildningen är det svenska språket som ska skapa möjligheter till fortsatta studier. Språkintroduktionens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år. Eleven har efter språkintroduktionen möjlighet att gå vidare till preparandutbildning, yrkesintroduktion, nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Kommunen anstränger sig för att anställa fler lärare i svenska som andraspråk och att förstärka stödet till de skolor som tar emot dessa barn.

Myndighetsgemensam information

Via länkarna nedan kan du även läsa myndighetsgemensamma texter om flyktingarbetet i Sverige. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och krisinformation.se som i samarbete med Migrationsverket, polisen, SKL, länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Röda Korset har tagit fram texterna.

Det här gör samhället – information på krisinformation.se

Via länken nedan kan du läsa om ansvaret för de så kallade transitflyktingarna.

Myndigheternas ansvar för "transitflyktingar" – information på krisinformation.se

Via länken nedan kommer du till en aktörsgemensam databas med frågor och svar.

Frågor och svar på krisinformation.se

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image