Frågor och svar om evakueringsboende

Sammanställningen av frågor och svar nedan kommer från Migrationsverket. Finspångs kommun har lagt till information som gäller den fråga som vi har fått om evakueringsplatser i vår kommun.

Vad är en evakueringsplats?

Migrationsverket har varit i kontakt med länsstyrelser och kommuner på olika håll i landet och bett dem identifiera lokaler som kommunen snabbt kan iordningställa för att hjälpa Migrationsverket med tillfälliga boendeplatser vid en akut situation. Det kan till exempel vara skolor, gymnastiksalar, campingplatser eller stugbyar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig. Migrationsverket och kommunen sluter inga avtal i dessa fall och kommunen är ansvarig för boendet.

Evakueringsplatserna är en lösning på akut situation och ska användas till asylsökande innan de kommer in i systemet och får tillgång till andra typer av boenden. Det är en hjälp från kommunerna till Migrationsverket.

Hur många asylsökande kommer till i Sverige just nu?

Under den andra veckan i oktober 2015 har omkring 8 900 personer sökt asyl i Sverige, av dessa var 2 025 ensamkommande barn.

Vilka är det som kommer hit?

De personer som kommer till Sverige just nu kommer framför allt från Syrien, Afghanistan, Irak. De tar olika vägar för att nå hit, både via färjor och längre resvägar igenom Europa.

Vad är skillnaden på de som söker asyl kontra de som befinner sig i Sverige ändå, utan asylansökan? Vem ansvarar för vilka?

Migrationsverket ansvarar för de personer som väljer att söka asyl i Sverige. Migrationsverket registrerar deras asylansökan och tillhandahåller boende och ekonomiskt bistånd. Övriga samhällsaktörer, så som polis och kommun, ansvarar för dem som inte väljer att söka asyl.

Vilka evakueringsplatser finns i Finspång kommun?

Finspångs kommun har fått frågan från Migrationsverket om att öppna ett evakueringsboende med 45 platser. Frågan har varit uppe i kommunstyrelsen som har ställt sig positiv till frågan och gett kommundirektören i uppdrag att organisera utförandet.

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende där flyktingar kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende. Tanken är att de ska bo på kommunernas evakueringsplatser så kort tid som möjligt.

Vi arbetar i dagsläget (vecka 45) med att ställa i ordning Lillängsskolan samt rekrytera personal innan boendet kan öppna. I dagsläget vet vi inte när det kommer att öppna.

Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?

Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende till alla som ansöker om asyl i Sverige. I dagsläget (3 november 2015) är drygt 140 000 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och nästan 65 000 av dem finns på något av Migrationsverkets boenden.

Nu har Migrationsverket platser börjat ta slut i flera regioner. Därför har Migrationsverket beslutat att utnyttja kommunala evakueringsplatser tills de asylsökande kan flytta in i Migrationsverkets mer permanenta boenden. Det här är en lösning på en akutsituation.

Är det bara asylsökande som får bo på evakueringsplatserna?

Ja, platserna är bara till för asylsökande som ännu inte har fått en plats på Migrationsverkets mer permanenta boenden eller som inte har lyckats lösa boendet på egen hand.

Vem ansvarar driften av dessa evakueringsplatser?

Kommunen har ansvar för driften av boendet, till exempel mat, personal och sängutrustning. Migrationsverket ansvarar för att registrera personernas asylansökan och står för resan till boendet och för resan till det nya boendet i Migrationsverkets regi. Migrationsverket ersätter kommunen för kostnader som de har haft i samband med evakueringsplatserna.

Var tar de asylsökande vägen sedan?

Evakueringsboendet är ett tillfälligt boende där den asylsökande bor under en kortare tid. De asylsökande kommer bo där tills deras asylansökan har registrerats och Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem.

Om den asylsökande har familj i Migrationsverkets boenden någonstans i Sverige försöker vi att återförena dem så snart som möjligt.

Vem betalar för deras mat och uppehälle under tiden de befinner sig på evakueringsplatsen?

Kommunen har ansvar för driften av boendet, till exempel mat, personal och sängutrustning. Kommunen kan ansöka om ersättning i efterskott av Migrationsverket för de kostnader vi har haft i samband med att vi tagit fram lokaler som använts som evakueringsplatser för asylsökande. Det gäller kostnader för

  • driften av boendet,
  • iordningsställandet av lokalen,
  • personalresurser,
  • ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder,
  • eventuellt behov av tolk,
  • mat och dryck,
  • städning
  • hälsoskydd och brandskydd

Hur länge stannar de asylsökande på evakueringsboendet?

Evakueringsboenden över hela landet är tillfälliga boende där den asylsökande bor under en kortare tid. De asylsökande kommer bo där tills deras asylansökan har registrerats och Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem.

Kan endast kommuner driva beredskapsboenden? Eller kan organisationer och privata aktörer också teckna avtal?

Migrationsverket tecknar inte avtal med kommuner om beredskapsplatser utan kommunerna ersätts i efterhand.

Andra aktörer än kommuner kommer inte kunna få ersättning från migrationsverket. Detta beror på att i den standard som Migrationsverket tagit fram är det bara kommuner som kan ha verksamhetsansvar för den typ av boenden som kan ersättas enligt asylersättningsförordningen

Hur och när kommer de asylsökande till evakueringsboendet?

Migrationsverket ökar registreringskapaciteten och inom kort kommer registreringar att genomföras 24 timmar/dygn och sju dagar i veckan. Det går inte att nog poängtera vikten av att utflytten från ankomstboendet i Malmö måste ske omedelbart efter att registreringen är genomförd. Det innebär att mottagande kan komma att behöva ske på obekväm arbetstid.

Tyvärr är situationen ny för alla samhällsaktörer i Sverige och eftersom många fler kommer jämfört med tidigare kan vi inte alltid förutse när de sökande blir redo för att komma till evakueringsboenden.

Migrationsverket står för resan till boendet och för resan till det nya boendet i Migrationsverkets regi.

Hur lång är tiden från Migrationsverket beslut om att använda en lokal tills den ska stå färdig att användas?

När ansvarig regionchef på Migrationsverket fattat beslut om aktivering går information om detta ut till länsstyrelser och kommuner. Det troliga är att Migrationsverket kommer behöva platserna så snart som möjligt efter beslut. Det är kommunens tid för klarställning som avgör när platserna kan tas i bruk. Kommunerna kommer, efter att beslut om aktivering fattats, uppmanas att rapportera in klarställda platser så snart de kan.

Det är viktigt att kommunen redan i sitt svar till Länsstyrelsen och Migrationsverket uppskattar den tid de behöver för att göra platserna redo för asylsökande.

Från det att ett boende anmäls som inflyttningsklart kan det gå mycket fort till dess att inflyttning sker. Inflyttning vid obekväm arbetstid kan förekomma då läget tyvärr inte är förutsägbart.

Kommer Migrationsverkets att hjälpa kommunerna med personal på evakueringsboendena?

I evakueringsboendena är det kommunen som har det fulla verksamhetsansvaret. Det innebär också att kommunen ser till att det finns personal tillgänglig. Personalkostnad är en sådan kostnad som ersätts genom asylersättningsförordningen.

I den mån Migrationsverket har möjlighet är det Migrationsverkets absoluta ambition att dess personal kommer att stötta kommunernas personal i dessa boenden genom att vara med vid inflyttning, ge gruppinformationer (samhällsinformation), svara på frågor och så vidare. Tyvärr kan tidsaspekten sätta begränsningar för det här.

När och hur kommer Migrationsverket informera närsamhället om evakueringsboendet?

Migrationsverket planerar ingen information till närsamhället, kommunikationsansvaret ligger hos kommunen. Kommunen avgör själva när informationen bör ske.

Migrationsverket kommer försöka närvara vid sådana informationstillfällen men beroende på hur många boenden vi öppnar i samma vecka och andra faktorer som hur många asylsökande som kommer kan det bli svårt för Migrationsverket att stödja med personal. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image