Kvalitet och utveckling

Skollagen och förskolans läroplan är nationella styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete.

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Vi utvärderar för att kunna utveckla

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Qualis kvalitetssäkringssystem

Logotyp för Qualis kvalitetssäkringssystemI Finspång används Qualis som verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala förskolorna.

Qualis kvalitetssäkringssystem utgår från vårt uppdrag enligt de nationella styrdokumenten och ger förskolan de verktyg som behövs för att utveckla och över tid upprätthålla en god kvalitet.

Arbetet ger ledning och medarbetare en gemensam bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden och därmed ett tydligt svar på var förskolan står och vilken väg den bör välja i den fortsatta kvalitetsutvecklingen.

Kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder

Qualis kvalitetsmodell bygger både på kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder. Ett verktyg är de webbaserade enkäterna som riktar sig till både personal, barn och föräldrar. I utvärderingsarbetet används också kvantitativa tal gällande förskolans resursanvändning och personalens kompetens. Qualis kvalitetsmodell kan användas för både självvärdering och extern granskning.

Vid en extern granskning får verksamheten besök av granskare, särskilt utbildade i Qualis. Granskarna skriver en granskningsrapport där förskolans styrkor respektive förbättringsområden redovisas samt placerar förskolan inom de elva kvalitetsområdena i Qualistrappan. En Qualis kvalitetscertifiering gäller i tre-fyra år.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image