Elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan består av flera yrkesgrupper och arbetar främjade, förebyggande och åtgärdande. Tidiga insatser är viktigt. Centrala barn- och elevhälsan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Den centrala barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser och kan ge dig stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

Elevhälsoarbetet bedrivs nära barn och elever på respektive enhet och i samverkan med den centrala barn- och elevhälsan.

Rektorerna har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. I detta team finns även skolkuratorer med. Skolkuratorer arbetar med det sociala stödet.

Kontakta centrala barn- och elevhälsan.

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller den centrala barn- och elevhälsan. På förskolan pratar du med någon på förskolan där ditt barn går.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image