Handlingsplan vid mobbing

Förebyggande arbete

 • Alla vuxna ska vara goda förebilder. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för eleverna
 • Berättelser och film som stimulerar känslor och empati
 • Besöksdagar och inskolning för nya elever i år 6 och 7
 • Diskussioner kring demokratiska värderingar och värderingsövningar
 • Föräldrakontakter/möten
 • Gemensamhetsfrämjande aktiviteter, t ex utflykter, friluftsdagar, temadagar, bollturneringar, musik och teater
 • Gemensamma ordningsregler gäller för alla arbetslag
 • Klassråd och elevråd enligt terminsplanering
 • Trygghetsgrupp, som arbetar förebyggande och genomför akuta samtal
 • Nollvision-inga lärarlösa lektioner
 • Pedagogisk lunch
 • Mentorstid där mentorerna kan genomföra mentorsamtal med sina elever
 • Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin.

Akuta åtgärder vid kränkning

 • All personal, som ser eller får information diskriminering/kränkning, ska ingripa direkt
 • Mentor informeras, vid allvarliga händelser skyndsamt, senast samma dag
 • Mentor informerar föräldrar vid allvarligare händelser.

Handlingsplan vid mobbing eller upprepade kränkningar

 • Trygghetsgruppen fördelar arbetsuppgifter
 • Rektor informeras
 • Rektor informerar huvudman
 • Samtal förs med den utsatta eleven. Två vuxna deltar alltid, anteckningar förs
 • Enskilda samtal med de elever som utpekats i mobbingen/kränkningen. Två vuxna deltar alltid, anteckningar förs
 • Eleverna ska berätta hemma samma dag och förälder ska kontakta någon i trygghetsgruppen omgående. I annat fall kontaktar trygghetsgruppen föräldrarna
 • Uppföljningssamtal sker med samtliga elever inom en vecka
 • Anteckningarna ska dokumenteras på särskild blankett och lämnas till expedition för arkivering
 • Stödinsatser för mobbade och mobbare.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image