Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

"Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över."

Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf fil 344 Kb, öppnas i nytt fönster)

Vision

Inom Grosvads rektorsområde skall alla elever och all personal känna arbetsglädje och trygghet i skolan. Alla vuxna ska känna ett gemensamt ansvar för skolans samtliga elever oberoende av vilken yrkeskategori eller vilken arbetsenhet man tillhör.

Mål

Alla former av kränkande behandling och diskriminering ska förebyggas, upptäckas, utredas och åtgärdas.

Information

 • All personal ska ha god kännedom om Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Alla elever ska informeras om Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling på klassråd vid läsårets början.
 • Alla föräldrar ska informeras om Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling på föräldramöte vid läsårets början. Nyinflyttad elev och föräldrar informeras av klassansvarig.
 • Grosvadsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas tillgänglig på våra skolors hemsidor och i Fronter. 

Definitioner och begrepp

Diskriminering: ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

 • Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan utföras av vuxen gentemot elev eller elever emellan.
 • Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som på något sätt kränker en elevs värdighet.
 • Mobbning: En upprepad medveten negativ handling som avsiktligt tillfogar en annan person skada eller obehag.
 • Främlingsfientlighet: En rädsla och en fientlighet mot andra grupper som avgränsas genom fysisk, etnisk/kulturell och beteendemässiga definitioner.
 • Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet gentemot andra folkgrupper och att det därmed är berättigat att utnyttja, kontrollera och förtrycka dessa.
 • Homofobi: En uppfattning eller medveten negativ värdering om homosexualitet och bisexualitet.
 • Sexism: Ett negativt handlingssätt gentemot individer vars könsidentitet skiljer sig från normen för det kön som individen registrerats för vid födsel.  

Rutiner

 • All personal har skyldighet att ingripa när man upptäcker diskriminering/kränkning samt meddela klassansvarig och/eller mobbingteam som vidarebefordrar till EHT.
 • Alla elever som uppmärksammar diskriminering/kränkning meddelar personal på skolan. Friendsrepresentanter och elevskyddsombud har ett särskilt ansvar att informera vuxna om diskriminering/kränkning.
 • Vårdnadshavare informeras direkt av klassansvarig/Mobbningsteam. Då diskriminering/kränkning/mobbning ej upphör förs ärendet vidare till EHT. Ev beslutas om EVK.
 • All personal är skyldig att meddela rektor vid misstanke om personals kränkning av elever. Rektor ansvarar för utredning och åtgärd. Anmälan till Socialtjänsten eller Polisen avgörs i varje enskilt fall.

Dokumentation

Diskriminering/kränkning/mobbning ska vid allvarligare och/eller upprepade tillfällen dokumenteras på särskild blankett och förvaras på rektorsexpedition.

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsplanen revideras årligen enligt följande plan:

Kategori  Grupp  Åtgärd   Tidpunkt
Personal Trivsel- & trygghetsgrupp förslag mars
  Arbetslag remiss april
Elever Elevråd   remiss april
  Klassråd information augusti
Föräldrar Skolråd remiss april
  Föräldramöte information ht
Rektor beslut maj  

 

Underlag för revideringen är bl a:

Arbetsmiljöenkät genomförs v 43 av F-5. De genomför skolans lokala enkät. År 7- 9 genomför kommunövergripande enkät genom LUPP-projektet
Dokumentation av diskriminering/kränkning/mobbning, skadegörelse och anmälningar sker alltid.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image