Viktig information till elever och föräldrar

  • Alla kommer till lektionerna i tid och med det material som behövs
  • Ingen använder mobil om inte läraren tillåter detta
  • Ingen tuggar tuggummi eller äter godis under lektionstid
  • Kom också ihåg den gyllene regeln: Behandla andra som du själv vill bli behandlad!

Besöksförbud

Vid besök på Grosvadsskolan gäller följande:
Personen ska ha ett giltigt skäl att besöka skolan och anmäla sig på rektorsexpeditionen, där rektor eller utsedd person beslutar att besöket är i sin ordning. Personen ska ha en namnskylt med information till skolans personal hur länge besökstiden är giltig.

Caféteria

Skolans caféteria drivs av elevrådet med skolvärdinnan som stöd. Överskottet går oavkortat till elevernas fritidsverksamhet på skolan. Elever ur årskurs 8 och 9 praktiserar i "Caffan" enligt ett särskilt schema.

Cykelhjälm

Enligt lag är det obligatoriskt för elever under 15 år att använda cykelhjälm. Därför ska cykelhjälm användas vid utflykter under skoltid och på väg till och från skolan.

Profil
(Elevens val)

Elevens val ska enligt grundskoleförordningen vara en förstärkning och fördjupning inom de obligatoriska ämnena och innebära en möjlighet för eleven till mer inflytande över sin egen inlärning. Arbetssättet ska också stimulera eleven till att ta eget ansvar i större utsträckning.

Elevförsäkring

Finspångs kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat kommunens förskole- och skolbarn. Försäkringsvillkor hittar du här.

Elevdemokrati

Genom elevråd, klassråd och lagråd har eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation.

Elevrådet består av en ordinarie representant och en suppleant från varje lagråd. I dessa möten deltar personal från skolan.
Klassrådet genomförs i den egna klassen tillsammans med mentorerna.
Lagrådet består av representanter från varje klass i en årskurs och leds av en person från respektive arbetslag.

Kamratstödjare
Amigos

Två elever från varje klass i skolår 6-9 utses av klassen som kamratstödjare. Kamratstödjarna träffas enligt terminsplanen tillsammans med en personal från vuxengruppen i åldersgrupper för att diskutera situationen i de olika klasserna.

Flyttning/byte av skola

Om elev flyttar eller av någon annan anledning ska byta skola ska anmälan göras på en särskild blankett som finns att hämta på kommunens hemsida.

Blanketten ska i förekommande fall skrivas under av båda vårdnadshavarna och återlämnas till klassföreståndare som vidarebefordrar den till expeditionen.

Ledighet för elever

Föräldrar/vårdnadshavare begär ledigt för sitt/sina barn genom att fylla i en ledighetsblankett som finns på blankettportalen Mina sidor.

Lovskola

Lovskola anordnas under höst-, sport-, påsk- och sommarlov.

Anmälan till lovskola ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av klassföreståndare/mentor.

Mer information hittar du under rubriken Lovskola.

Läxhjälp

Hjälp med läxläsning ges onsdagar mellan 15.00 och 16.00 av personal från skolan. Ett enklare mellanmål serveras.

Rökning/snusning

Rökning och snusning är i lag förbjudet inom skolans område. Detta gäller även på skolgården och vid skolans aktiviteter utanför skolans område under skoltid.

Schemabrytande aktiviteter

Tidskompensation för elever sker inte när schemabrytande aktiviteter förlänger skoldagen.

Sjukanmälan
0122-856 41

Ring till telefonssvarare 0122-856 41.
Om eleven går hem under skoldagen skall sjukfrånvaron bekräftas av vårdnadshavaren via intyg eller telefon till skolan.

Skolmåltider

Eleven skall iaktta god ordning i matsalen. Vakthavande lärare eller skolmåltidspersonal kan avvisa störande elev. Vid upprepad förseelse kan eleven tilldelas särskild mattid. Elever som har födoämnesallergi ska visa upp intyg från läkare.

Om elev önskar vegetarisk kost eller annan avvikande kost ska blanketten beställning-avvikande-kost-grundskolan, som finns på blankettportalen Mina sidor, fyllas i. Blanketten ska vara underskriven av både elev och vårdnadshavare. Observera att valet gäller hela läsåret. Önskar eleven byta kostalternativ måste ny påskriven blankett lämnas till skolan. 

Skolskjutsar

Elever som ej bor i centralorten i kommunen är berättigade till skolskjuts antingen med taxi eller buss under hela terminstiden. Mer information om hur lång resväg eleverna i de olika åldrarna behöver för att erhålla ett busskort finns att läsa på kommunens hemsida.

Skolans ordningsregler gäller även vid skolskjutsarna. Varje chaufför är anmodad att rapportera störande elever och kan även sätta av eleven att gå en del av skjutsvägen.

Elever som åker linjebuss till skolan erhåller skolkort som gäller under ordinarie skoldagar. Mer information om skolkorten hittar du under rubriken Skolkortet.

Skåpsnycklar

Eleven kvitterar ut en nyckel och accepterar då samtidigt att rektor eller annan utsedd person har rätt att öppna skåpet om misstanke finns om brottslighet.

Har eleven tappat eller glömt skåpsnyckel öppnar skolvärdinnan eller driftsamordnaren mellan 07.50 och 08.00.

Om tappad nyckel inte hittas kommer en avgift på 100 kronor att tas ut för att få en ny nyckel.

Stötande symboler

Symboler samt uttryck i tal, skrift eller musik som kan uppfattas som stötande får inte förekomma på skolan.

Trafikvett

Det är mycket trafik omkring skolan på morgonen och på eftermiddagen och det är därför viktigt att elever och andra är extra försiktiga.

Mopedåkning tillåts endast till och från cykelstället och då i låg fart. Okynnesåkning är förbjudet.

Vapen

Vapen, till exempel knivar eller föremål som kan användas som vapen tas omhand. Polis kommer att informeras.

Värdesaker

Skolan ansvarar inte för de värdesaker som eleverna tar med till skolan. Det kan gälla ipads, mobiltelefoner, kläder och accessoarer med mera.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image