Diskriminering och kränkande behandling

 ”Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.”

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)

Vision

Inom Rektorsområde L skall alla elever och all personal känna arbetsglädje och trygghet i skolan. Alla vuxna ska känna ett gemensamt ansvar för skolans samtliga elever oberoende av vilken yrkeskategori eller vilken arbetsenhet man tillhör.

Mål

Alla former av kränkande behandling och diskriminering ska förebyggas, upptäckas, utredas och åtgärdas.

Information

 • All personal ska ha god kännedom om vår Elevhälsoplan.
 • Alla elever ska informeras om likabehandlingsplanen på klassråd vid läsårets början.
 • Alla föräldrar ska informeras om likabehandlingsplanen på föräldramöte vid läsårets början. Nyinflyttad elev och föräldrar informeras av klassansvarig.
 • Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på våra skolors hemsidor och i Fronter. 

Definitioner och begrepp

Diskriminering: ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

 • Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan utföras av vuxen gentemot elev eller elever emellan.
 • Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som på något sätt kränker en elevs värdighet.
 • Mobbning: En upprepad medveten negativ handling som avsiktligt tillfogar en annan person skada eller obehag.
 • Främlingsfientlighet: En rädsla och en fientlighet mot andra grupper som avgränsas genom fysisk, etnisk/kulturell och beteendemässiga definitioner.
 • Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet gentemot andra folkgrupper och att det därmed är berättigat att utnyttja, kontrollera och förtrycka dessa.
 • Homofobi: En uppfattning eller medveten negativ värdering om homosexualitet och bisexualitet.
 • Sexism: Ett negativt handlingssätt gentemot individer vars könsidentitet skiljer sig från normen för det kön som individen registrerats för vid födsel.  

Rutiner

 • All personal har skyldighet att ingripa när man upptäcker diskriminering/kränkning samt meddela klassansvarig och/eller mobbingteam som vidarebefordrar till EHT.
 • Alla elever som uppmärksammar diskriminering/kränkning meddelar personal på skolan. Friendsrepresentanter och elevskyddsombud har ett särskilt ansvar att informera vuxna om diskriminering/kränkning.
 • Vårdnadshavare informeras direkt av klassansvarig/Mobbningsteam. Då diskriminering/kränkning/mobbning ej upphör förs ärendet vidare till EHT. Ev beslutas om EVK.
 • All personal är skyldig att meddela rektor vid misstanke om personals kränkning av elever. Rektor ansvarar för utredning och åtgärd. Anmälan till Socialtjänsten eller Polisen avgörs i varje enskilt fall.

Dokumentation

Diskriminering/kränkning/mobbning ska vid allvarligare och/eller upprepade tillfällen dokumenteras på särskild blankett och förvaras på rektorsexpedition.

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsplanen revideras årligen enligt följande plan:

Kategori  Grupp  Åtgärd   Tidpunkt

Personal

Trivsel- & trygghetsgrupp

förslag

mars

 

Arbetslag

remiss

april

Elever

Elevråd  

remiss

april

 

Klassråd

information

augusti

Föräldrar

Skolråd

remiss

april

 

Föräldramöte

information

ht

Rektor

beslut

maj

 

Underlag för revideringen

Arbetsmiljöenkät genomförs v 43 av F-5. De genomför skolans lokala enkät. År 7- 9 genomför kommunövergripande enkät genom LUPP-projektet
Dokumentation av diskriminering/kränkning/mobbning, skadegörelse och anmälningar sker alltid.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image