Kurator

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och en viktig del är att genom tvärprofessionell kompetens stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Skolkurator

Syftet med skolkuratorns arbete är att tillföra kompetens i socialt arbete genom att bidra med insatser i psykosocialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn arbetar tillsammans med elevhälsans övriga professioner för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i en miljö som främjar lärande, samt medverkar till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda. Skolkurator ska särskilt bidra till att elever som är i behov av stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan.

Skolkurator har en självklar roll i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Skolkurator medverkar också till att skolan har en kris- och katastrofberedskap. I övrigt ingår det i skolkurators uppdrag att uppmärksamma elever som far illa och elever som visar tecken på psykisk ohälsa samt att vid behov samverka insatser från andra verksamheter och myndigheter för att underlätta för eleven och hens familj. Skolkurator arbetar särskilt för att elev och vårdnadshavare i elevhälsoarbetet blir bemötta med respekt för människors självbestämmande och integritet.

Skolkurators arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal och föräldrar med målet att stödja den enskilda eleven. Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser, arbete med elever i grupp samt erbjuder handledning och konsultation till skolpersonal och föräldrar. Skolkurator har ofta stödsamtal med enskilda elever eller flerpartssamtal (elev – föräldrar – lärare) samtidigt som andra insatser runt eleven (både i och utanför skolan) kan samverkas av skolkurator. Skolkurator genomför på uppdrag av elevhälsoteam (rektor) skolsociala kartläggningar och/eller utredningar samt ansvarar för organisatoriskt och strukturellt arbete i form av upprättande av exempelvis rutiner och handlingsplaner.

I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Det innebär ett arbetssätt som har sin grund i kommunikation, bemötande och relationer och som bygger på samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i kartläggningsarbetet och som ser till vikten av det sammanhang som eleven befinner sig i. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar skolkuratorn till att skolan erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image