Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till att barns/elevers olika behov tillgodoses, dels genom ett ökat specialpedagogiskt synsätt i arbetslagen, dels genom anpassning av lärandemiljöer.

Hen stödjer rektorer och pedagoger i att hitta nya vägar, ifrågasätta det förgivettagna, delta i det direkta arbetet med barnet/eleven och i barn/elevgrupperna.

Specialpedagogen har en framträdande roll när det gäller dokumentation, utredning och arbetet kring åtgärdsprogram, vilket innebär en direkt koppling till lärandemiljöer och insatser för att stödja barnets/elevens utveckling. Insatser som gynnar hela gruppen och som hjälper pedagogen att hantera svåra situationer.

Ett viktigt uppdrag som specialpedagogen har är att ansvara för externa kontakter som t.ex. Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhabiliteringen och Socialtjänsten. Hen har även en viktig funktion vid övergångar mellan verksamheter inom kommunen.

Specialpedagogens uppdrag bygger på långsiktiga lösningar som involverar alla pedagoger och där skolan som organisation påverkas och förändras.

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image