Trygghetsgrupp

Uppdragsbeskrivning för Trygghetsgruppen

Nyhemsskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling

All personal i skolan har ansvar att verka för ett positivt skolklimat och motverka all form av diskriminering och annan kränkande behandling. För att skapa förutsättningar att lyckas så bra som möjligt i detta arbete krävs att personalen arbetar mot samma mål i enlighet med förankrade rutiner och handlingsplaner samt en tydlig och känd ansvarsfördelning. Det är skolledningens ansvar att förmedla och förankra hur skolan ska arbeta mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Trygghetsgruppens syfte

Trygghetsgruppens syfte är att på ett systematiskt sätt utreda händelser av kränkande behandling på skolan. Trygghetsgruppen ska vid behov kunna komplettera den övriga personalens insatser vid ärenden där elever upplever sig utsatta för kränkande behandling. Trygghetsgruppen ska också verka för att skapa trygghet och trivsel på skolan. Trygghetsgruppens arbete bedrivs i enlighet med skolans rutin ”Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling”.

Trygghetsgruppens arbetsuppgifter

Trygghetsgruppen ska:

 • Utreda anmälda ärenden avseende annan kränkande behandling
 • Utföra uppföljnings- och utvärderingssamtal i anmälda ärenden av kränkande behandling
 • Dokumentera, sammanställa och arkivera sitt arbete via PMO
 • Kartlägga elevernas trygghet och trivsel som underlag för skolans Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 
 • Tillsammans med rektor se över och revidera skolans rutin ”Vid händelse av hot, våld och/eller  kränkande behandling”
 • Bedriva ett främjande- och förebyggande trygghets- och trivselarbete på skolan
 • Samverkan med elevskyddsombud

Gruppens arbetsformer

Trygghetsgruppen träffas varannan vecka för genomgång av anmälningar avseende kränkande behandling. När ett ärende anmälts till trygghetsgruppen bedömer trygghetsgruppen om ärendet faller inom trygghetsgruppens uppdrag. Är det ett fall av kränkande behandling registreras det inkomna ärendet och beslut om insats fattas. För varje ärende utses minst två ansvariga. Ansvariga för ärendet planerar och genomför kartläggande, utredande, uppföljande och avslutande samtal med de inblandade. Alla insatser dokumenteras av de ansvariga på avsedda blanketter (PMO). När ett ärende avslutats genomförs uppföljningsamtal inom en månad. Dokumentation för avslutat ärende lämnas till rektor för arkivering i PMO.

 

Övriga uppdrag som delegeras trygghetsgruppen behandlas på, för varje uppdrag, särskilt avsatt tid.  Exempel på övriga uppdrag:

 • Trygghetsenkät
 • Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling
 • Främjande- och förebyggande trygghets- och trivselarbete
 • Samverkan med elevskyddsombud

Kontaktvägar

Ärenden förmedlas till trygghetsgruppen genom kontakt från elever, föräldrar och/eller övrig personal. Kontakt kan antingen ske muntligt, via meddelande i Trygghetsgruppens postfack, via e-post: nyhemsskolan.trygghetsgrupp@finspang.se.

Gruppens sammansättning

Medlemmar under läsåret 2017/2018:

- Åsa Lavrot-Hedlund   (arbetslag 7) 

- Margje Polder Hedell  (arbetslag 8)                                                

- Linda Olsson  (arbetslag 9)                  

- Reneé Höglund (skolsköterska)                              

- Göran Nilsson  (kurator)                       

- Mia Nylander  (rektor)

 

Bilaga

Utredningsförfarande vid kränkande behandling

 • Ärende inkommer (muntligt, postfack, e-post) till trygghetsgruppen
 • Ärendet lyfts på trygghetsgruppens möte, två ansvariga för ärendet utses
 • De ansvariga genomför kartläggande samtal med uppgiftslämnar och/eller den som utsätts
 • Bedömning och beslut om vidare åtgärder:
  • Trygghetsgruppen återanvisar efter bedömning ärendet till mentor
  • Mentor har samtal med elev som blivit utsatt, samt uppföljningsansvar i ärendet
  • Mentor har samtal med den/de elever som utsätter
  • Mentor informerar de inblandades vårdnadshavare om situationen och pågående arbete
  • Mentor återkopplar till Trygghetsgruppen vid ytterligare behov av insatser

 

Åtgärder vid enstaka mindre händelser:

Åtgärder vid kränkningar:          

Ansvarig i Trygghetsgruppen: 

 • Har kartläggande samtal med den som utsätts
 • Har utredande samtal med den eller de som utsätter
 • Informerar de inblandades vårdnadshavare om situationen samt pågående arbete
 • Informerar mentorer om att kränkning förekommit och ber om ökad observation
 • Har uppföljningssamtal med den utsatte och de som utsätter
  • Om kränkningarna kvarstår anmäls ärendet till EHT där beslut om vidare
   åtgärder fattas, t.ex. åtgärdsprogram, ökad observation från arbetslaget,
   beslutsmöte med rektor  eller lämpligt samtalsstöd
  • Har avslutande samtal med den utsatte och de som utsätter
  • Har uppföljningssamtal med den utsatte ca 1 månad efter avslutat ärende
  • Vidtagna åtgärder och genomförda insatser dokumenteras på särskilda blanketter (PMO)
  • Efter avslut lämnas dokumentation till rektor för arkivering i PMO

 

 

Se skolans Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling samt skolans rutin I händelse av konflikt, hot, våld, diskriminering och/eller annan kränkande behandling för mer information.

Revideras maj 2018

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image