Utredningsförfarande

Utredningsförfarande när Trygghetsgruppen kontaktas rörande misstanke om kränkande behandling 

Utredningsförfarande vid kränkande behandling

 • Ärende inkommer (muntligt, postfack, e-post eller FB) till trygghetsgruppen
 • Ärendet lyfts på trygghetsgruppens möte Två ansvariga för ärendet utses
 • De ansvariga genomför kartläggande samtal med uppgiftslämnar och/eller den som utsätts
 • Bedömning och beslut om vidare åtgärder:
  • Trygghetsgruppen återanvisar efter bedömning ärendet till mentor
  • Mentor har samtal med elev som blivit utsatt, samt uppföljningsansvar i ärendet
  • Mentor har samtal med den/de elever som utsätter
  • Mentor informerar de inblandades vårdnadshavare om situationen och pågående arbete
  • Mentor återkopplar till Trygghetsgruppen vid ytterligare behov av insatser

Åtgärder vid enstaka mindre händelser:

Åtgärder vid kränkningar:

Ansvarig i Trygghetsgruppen: 

 • Har kartläggande samtal med den som utsätts
 • Har utredande samtal med den eller de som utsätter
 • Informerar de inblandades vårdnadshavare om situationen samt pågående arbete
 • Informerar mentorer om att kränkning förekommit och ber om ökad observation
 • Har uppföljningssamtal med den utsatte och de som utsätter
  • Om kränkningarna kvarstår anmäls ärendet till EHT där beslut om vidare
   åtgärder fattas, t.ex. åtgärdsprogram, ökad observation från arbetslaget,
   beslutsmöte med rektor eller lämpligt samtalsstöd
  • Har avslutande samtal med den utsatte och de som utsätter
  • Har uppföljningssamtal med den utsatte ca 1 månad efter avslutat ärende
  • Vidtagna åtgärder och genomförda insatser dokumenteras på särskilda blanketter
   (Trygghetsgruppsrummet, Fronter)
  • Efter avslut lämnas dokumentation till rektor för arkivering i PMO

 

 

Se skolans Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling samt skolans rutin I händelse av konflikt, hot, våld, diskriminering och/eller annan kränkande behandling för mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image