Skolskjuts

Finspångs kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos eleven eller andra omständigheter. 

Grundskolans elever

Skolskjuts ordnas i Finspångs kommun för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

  • 3 km för elev i förskoleklass och skolår 1-3
  • 4 km för elev i skolår 4-6
  • 5 km för elev i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats bör vara högst:

  • 2 km för elev i förskoleklass och skolår 1-3
  • 3 km för elev i skolår 4-6
  • 4 km för elev i skolår 7-9

Gymnasieelever

För elever som är berättigade till studiestöd enligt studiestödslagen (gymnasieelever) är kommunen skyldig att ansvara för kostnaden för resor till skolan om avståndet är minst sex kilometer. (Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110). Berättigade elever får läsårsbiljett som gäller vardagar kl. 5-19 från terminsstart i augusti till termisslut i juni. 

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid särskilda skäl kan skolskjuts beviljas utan att de ovanstående villkoren uppfylls. Du måste ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl.

Blankett för ansökan om skolskjuts av särskilda skäl för grundskole-, grundsärskole- och gymnasiesärskoleelever (På blankettportalen Mina sidor).

Elever med växelvis boende

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Finspångs kommun, under förutsättning att folkbokföringsadressen ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras på särskild blankett till Finspångs kommun, underskriven av båda vårdnadshavarna. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende (På blankettportalen Mina sido).

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Föräldrarna har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

När eleven åker med upphandlad skolskjuts har entreprnören och föraren ansvar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs under resan. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleven åker med kollektivtrafik och har busskort följs de rutiner kollektivtrafiken har. Om föraren bedömer att ordningsregler inte följs kontaktar föraren trafikledningen vilken tar beslut om vad som behöver göras.

När eleven anländer till skolan har skolan ansvar för tillsyn från framkomst till skolan fram till dess eleven stigit på skolskjutsen hem.


Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet (pdf-fil, 130 kb, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1 till Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten (pdf-fil, 75 kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image