Elevråd

Elevrådet är en förening där alla elever på skolan är medlemmar. Varje klass utser två representanter i början av läsåret. Därefter bildas elevrådet.

Elevrådet träffas en gång i månaden. Eleverna utgör tillsammans med vuxna elevrådets styrelse. Det är eleverna i elevrådet som utser:

 • elevrådsordförande
 • sekreterare
 • justerare
 • elevskyddsombud.

Syftet med elevråd är att vara ett forum för eleverna. Elevrådet diskuterar förbättring av skolan och eventuellt fritiden. I elevrådet tas elevernas åsikter upp och förs vidare till rektor, politiker och andra tjänstemän.

Alla beslut som elevrådet fattar är demokratiska. De frågor elevrådet behandlar rör bland annat:

 • skolanda
 • elevutbildning
 • arbetsmiljö. 

Klassråd

I varje klass på skolan ska ett klassråd hållas varje vecka. Under klassrådet diskuteras sådant som är intressant för klassen. Det kan gälla:

 • förändringar som man vill få till stånd i skolan
 • frågor som endast rör den enskilda klassen
 • önskemål på innehåll i undervisningen
 • val av elevrådsrepresentanter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image