Slam

I ett enskilt avlopp får du bara spola ned sådant som passerat kroppen (urin, avföring) samt toalettpapper - alltså samma regler som för kommunalt avlopp.

sommarväg med gärdsgårdsstaketTömningsintervall
Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av entreprenör till oss. Alla avloppsanläggningar ska tömmas med ett visst intervall. Intervallet mellan tömningarna beror på vilken typ av avloppsanläggning du har. Har du trekammarbrunn ska din slamavskiljare tömmas minst en gång per år. En BDT-brunn kan det räcka med att tömma vartannat år och har du en sluten tank får du själv ringa och beställa lamtömning hos oss.

I tömningsavgiften ingår transport och avfallsbehandling vid Axsäters avloppsreningsverk. Avgiften bestäms av avloppsanläggningens volym och inte av den mängd slam som hämtas.

Kolla detta innan slambilen kommer:

  • Vägen. Håll vägen fram till brunnen/tanken väl framkomlig.Vägen bör ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar på minst 4 meter. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred samt ha en bärighet som tillåter 28 tons totalvikt. Tänk på att vägar och gångvägar ska vara plogade och halkfria.
  • Tillgänglighet. Nycklar till låsta brunnar, grindar och vägbommar etc. ska finnas tillgängliga för entreprenören.
  • Platsen. Markera platsen där brunnen/tanken är belägen så att den är lätt att hitta. Tänk på att brunnen/tanken inte bör vara täckt med växtlighet. Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.
  • Brunnslocket får inte vara tyngre än att det är hanterbart för en person.
  • Avståndet. Är avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken mer än 25 meter utgår en kostnad för extra slang.

Du får ett aviseringsbrev av oss innan tömning.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image