Fjärrvärmelagen

Den 1 juli 2008 trädde en särskild fjärrvärmelag i kraft med syfte att stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet kring priser med mera. Vill du läsa hela fjärrvärmelagen hittar du den på regeringens webbplats. Länken hittar du under rubriken Mer information i kolumnen till höger.

Nya villkor och nya begrepp

De nya kundavtalen ska enligt lagen innehålla minst tio uppräknade villkor. Förenklat kan man säga att fjärrvärmepriset, hur det bestäms och var kunden kan finna information om priset är en del. Avtalstiden, dess förlängning och villkoren för uppsägning är en annan. Vårt åtagande mot kunden måste anges liksom vårt ersättningsansvar, främst mot konsument. Rätten att göra ensidiga ändringar av t.ex. priset måste framgå liksom ansvaret för återställning vid anslutning, underhåll och borttagande av anslutning. Sist, men inte minst, berörs rätten att begära förhandling med leverantören om man är missnöjd, möjligheten att ansöka om medling om förhandlingarna inte ger resultat liksom rätten till uppsägning.

Förhandling, medling och uppsägningsrätt är nya begrepp i villkoren och behöver kanske förklaras lite extra. Våra kunder ska i fortsättningen underrättas om ändrade villkor senast två månader innan ändringen börjar gälla. Begäran om förhandling med oss kan du som kund göra inom tre veckor efter det att du underrättats om ändrade villkor, till exempel en prishöjning. Medling kan begäras inom tre veckor efter det att förhandlingen avslutats. Uppsägning av avtalet ska senast göras inom två månader räknat från den dag du underrättades om de nya villkoren. Du hittar en länk till Energimarknadsinspektionens webbplats i kolumnen till höger.

Fjärrvärmenämnden

Staten har inrättat en fjärrvärmenämnd som kommer att driva medlingsprocessen. Ledamöter är: Lennart Christianson, Rådman, Attunda tingsrätt, Henrik Mägi, Rådman, Göteborgs tingsrätt, Ulrika Jardfelt VD, Svensk Fjärrvärme AB, Cecilia Öhman Chef branschutveckling, Svensk Fjärrvärme AB, Sven Werner Professor, Högskolan i Halmstad, Louise Trygg Docent, Linköpings universitet, Anders Sandoff Universitetslektor, Handelshögskolan i Göteborg, Bo Hesselgren VD, Konsumenternas energimarknadsbyrå Martin Bengtsson.

Mer information hittar du på Fjärrvärmenämndens webbplats. Länk finns i kolumnen till höger.  

Nya och gamla kundavtal

Våra kundavtal blir alltså mer lagreglerade vilket ställer krav på nytt och omarbetat avtalsinnehåll. De gamla avtalen gäller tills vi får nya, men villkoren ska samordnas med Konsumentverket samt andra myndigheter och organisationer. Det kan alltså dröja innan de nya avtalen kommer på plats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image