Vinterväghållning

Finspångs slott mot slottsparken, foto Åsa Rundgren

Vi sköter de flesta av kommunens gator och vägar och under perioden 15 november - 31 mars har vi personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning. När det snöar kan vi ibland jobba dygnet runt. Vi kan inte vara överallt samtidigt men du kan lita på att vi gör vårt bästa för trafiksäkerheten och framkomlighetens skull.

Ansvar

Ett antal aktörer delar på ansvaret för att hålla vintervägarna trygga och farbara i vår kommun:

• Finspångs Tekniska Verk, på uppdrag av Finspångs kommun

• Trafikverket

• Vägföreningar

• Fastighetsägare

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK (kommunen)

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen har gjorts efter önskemål som kommit in via våra kundundersökningar. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall.

Prioritet 1 har:

• de två stora gång- och cykelvägarna (pendlingsstråken) som går diagonalt igenom Finspång: Lotorp-Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt angörande gång- och cykelvägar till kommunens skolor och förskolor (gröna linjer på kartan).

• de delar av Finspångs centrum som körs med smaltraktor. Vi ansvarar enbart för röjning av högra vägbanan (den sidan närmast Baptistkyrkan) (mörkblå linje på kartan)

• saltning av prioriterat gatunät (högtrafikerade gator, bussleder - svarta linjer på kartan)

Prioritet ett har även gångstråk i Finspångs centrum samt handskottning av trappor i centrum.

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar. På kartan ser du dessutom de delar av gång- och cykelvägen som Trafikverket sköter (gröna prickar).

 

Följ denna länk för att se kartan i helskärm. Där finns snöröjningsstråken under rubriken Trafik och resor.

Prioritet 2 – Ordinarie snöröjningsdistrikt

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator.

VinterdäckTRAFIKVERKET

Genomfartslederna väg 215 och väg 51 sköts av Trafikverket. De sköter även väghållningen på gång- och cykelvägen vid Bergslagsvägen (prickad på kartan). Har du synpunkter eller åsikter rörande de vägarna kontaktar du dem på 0771-921 921. Här kan du se när Trafikverkets plogbil kommer till vår kommun.

VÄGFÖRENINGAR

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som har ansvaret för vinterväghållningen.

FASTIGHETSÄGAREN

Alla fastighetsägare, även småhusägare, är skyldiga att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten. Vi erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid vårt kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink.

Skotta, sanda och parkera

Översnöad bil, Fotograf: Maria Broström

Det finns mer att tänka på när snöröjningen sätter igång:

• ta bort snö och istappar som hänger ner från taken så att ingen skadas.

• se till att det är skottat och sandat fram till soptunnan och brevlådan.

• ibland kan en snövall plogas upp mellan gatan och trottoaren. Den snövallen är ett gemensamt snöupplag där du lägga snö från din gångbana.

• parkera gärna inom tomtgränsen när det snöar och inte på allmän gata så underlättar du snöröjningsarbetet.

• beskär träd och grenar som hänger ut över gator och gångbanor eftersom de lätt kan bli ett hinder för snöröjningsfordonen.

Övrigt

Efter snösäsongen tar vi bort sand och grus från kommunens gator och gångbanor. Även sandupptagningen görs enligt en prioriteringsordning.

Felanmälan och synpunkter

Kontakta vår kundtjänst om du vill lämna synpunkter, komma med förbättringsförslag eller lämna en felanmälan. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image