Miljö- och kvalitetspolicy

Vitsippor i Engelska Parken (Fotograf: Jan Erik Petterson)Finspångs Tekniska Verk ska:
 

Ha en helhetssyn på hur verksamheten påverkar miljön

Vi ska ständigt förbättra vårt arbetssätt och sträva mot miljöanpassad produktion av värme, komfortkyla och dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av avfall. Vi ska använda resurser effektivt, där så är tillämpligt välja material med låg miljöbelastning och ställa krav på leverantörer. Genom kontinuerlig mätning och proaktivt handlande ska vi i möjligaste mån förhindra föroreningar.

 

Ha nöjda kunder samt tillhandahålla relevant miljöinformation

Vi ska ha en hög kundservicenivå med god tillgänglighet och kommunikation gentemot kunden. Vi ska ständigt sträva efter att förbättra kundnöjdheten inom våra verksamhetsområden med hjälp av kundundersökningar. Vi ska tillhandahålla relevant miljöinformation till kunden för främjande av ökad miljömedvetenhet om energi-, vatten- och avfallsfrågor.

 

Ha nöjd och miljömedveten personal

Vi ska arbeta för en positiv och trivsam arbetsmiljö för vår personal där ständig förbättring sker med hjälp av medarbetarenkät. Personalen ska ha goda kunskaper om verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete vilket säkerställs genom kontinuerlig miljöutbildning och kommunikation.

 

Betrakta lagar och andra krav som miniminivåer för vårt miljöarbete

Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar, krav, tillstånd och direktiv. I tillämpliga fall ska miljöambitionerna vara högre ställda än vad lagstiftningen kräver.

 

Finspångs Tekniska Verk AB

2016-04-22

Paul Barath, vd

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image