Språk/Language

Ledningsstab

Ledningsstaben samordnar stöd och service till såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. Även kulturverksamheterna, exempelvis biblioteket och kulturhuset, finns inom ledningsstaben som även har utvecklingsuppdrag.

Kommundirektören ansvarar för att samordna stöd, utveckling och service mellan avdelningarna som tillhör staben.

Ledningsstabens avdelningar

Ekonomi- och styrningsavdelning

Ekonomi- och styrningsavdelningen ansvarar för kommunen budget- och redovisningsarbete. Bland uppgifterna ingår:

 • finaniseringsfrågor, likviditetsplanering, bokföring, upprättande av verksamhetsplan, årsredovisning, koncernbokslut
 • ekonomistyrning, förvaltning och utveckling av ekonomisystemet och kringliggande rutiner
 • inköpsfrågor, upphandlingsfrågor och kravverksamhet

HR-avdelning

HR-avdelningen arbetar med stöd, råd och service till chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Målet är att Finspångs kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats, där medarbetarna ska känna sig motiverade och ha rätt kompetens.

Prioriterade områden är:

 • långsiktig personalförsörjning - både vad det gäller antal och kompetens
 • öka hälsan - särskilt kvinnors heltidstjänster till alla som önskar
 • Bemanningscentralen

Kansliavdelning

Kansliavdelningen är kommunens centrala sekretariat och utredningsenhet. Här ingår ansvar för:

 • ärendeberedning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
 • kommunaljuridik
 • registratorsfunktion
 • arkivfunktion och centralarkiv

Kommunikations- och IT-avdelning

Kommunikationsavdelningen ansvarar för:

 • Kommunikationsfrågor och digitalisering
 • Telefonväxel
 • Reception
 • Konsumentvägledning
 • Förvaltningsområde för finska

IT-avdelningen har som mål att erbjuda moderna IT-lösningar med hög tillgänglighet och bra kvalitet, som i sin tur ska ge god service och information till både kommunens medborgare och medarbetare.

Hans Svensson
Tf enhetschef
IT-avdelningen

0122-855 99
hans.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur samordnar och utreder utveckling, kultur och tillväxtuppdrag inom kommunen. Här ingår ansvar för:

 • Översiktlig planering
 • Centrumutveckling
 • Säkerhet och brottsförebyggande
 • Folkhälsa och hållbarhet
 • Näringslivsfrågor
 • Infrastruktur
 • Turism
 • Landsbygdsfrågor
 • Fritid
 • Kultur
 • Integration
 • Marknadsföring

Kontakt

Anders Axelsson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-850 47, 070-278 62 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anette Asklöf
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-850 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helén Wallman
HR-chef
HR-avdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Johan Malmberg
Utvecklingschef
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång