Språk/Language

Detaljplan för förskola i Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för en ny förskola i Lotorp, fastigheten Lotorp 3:29 m fl.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6. Den nya förskolan planeras för sex avdelningar.

Detaljplanen innebär även att del av fastigheterna 7:6, idag kvartersmark för småindustri, och del av 3:6, kommunens allmänna platsmark, säkerställs som kvartersmark för bostads-ändamål. Detta kring det befintliga bostadshuset i planområdets nordvästra del.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 12 februari och 25 mars 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 25 mars 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Johanna Lindgren
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång