Språk/Language

Detaljplan för Melby 3:16

Förslag på detaljplan för fastigheten Melby 3:16. Detaljplanen finns finns utställd för granskning till den 17 juni 2019.

Finspångs kommun har tagit fram ett planförslag för fastigheten Melby 3:16 med flera. Inom planområdet kommer att uppföras 60-90 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus.

I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser för området.

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll). Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet. I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.

Granskning av detaljplanen pågår till den 17 juni 2019.

Relaterad information

Här finner du detaljplanen för Melby 3:16.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång