Språk/Language

Detaljplan för Notbokullen gäller från 23 september

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upphäva del av byggnadsplan D97 (del av fastigheten Vistinge 6:4). Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2019. Det innebär att planen börjar gälla från detta datum. 

I samband med Trafikverkets ombyggnad av riksväg 51 byggdes den enskilda vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av byggnadsplan D 97 ska upphävas.

Syftet med att upphäva del av byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot gällande detaljplan.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång