Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:205 har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 25 mars 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2020.

På sitt möte den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Rejmyre 1:205. Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2020.

Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång