Språk/Language

Detaljplan för Sundsvägen har fått laga kraft

Detaljplanen för Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 fick laga kraft 3 januari 2023.

Detaljplan för Nyhem 1:2, Sundsvägen fick laga kraft den 3 januari 2023. Upprättad 2016-11-23, reviderad 2022-11-22. Den som lider skada på grund av detaljplanen kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.

Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång