Språk/Language

Förslag till upphävande av del av detaljplanen för Notbokullen

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till upphävande för del av den byggnadsplan som gäller för området Notbokullen. Området ligger i anslutning till Vistingekorset längs riksväg 51.

Detaljplaneprocessen.

Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2+1-väg med mitträcke och ny cykelväg. I Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.

Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare och den nya vägen har anlagts på mark som enligt detaljplan D 97 är planlagd som allmän plats park. För att det ska kunna bildas en gemensamhetsanläggning för den nya tillfartsvägen behöver denna del av planen upphävas.

Samråd om detaljplanen pågår mellan 12 april och 27 maj.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång