Språk/Language

Granskning av detaljplan för fastigheten Kalkugnen 3

Detaljplanen för fastigheten Kalkugnen 3 är utställd för granskning mellan den 13 och 27 oktober 2020.

Planändringen möjliggör bostäder, lägenhetshotell, och mindre form av vård samt möjligheten för mindre butiker, i befintlig fastighet.

Syftet är att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligt senast den 27 oktober 2020, via kommunens e-tjänst nedan

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång