Språk/Language

Granskning av detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl.

Mellan 12 maj och 26 maj 2020 är detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. ute på granskning.

Detaljplaneprocessen.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6. Den nya förskolan planeras för sex avdelningar.

Detaljplanen innebär även att del av fastigheterna 7:6, idag kvartersmark för småindustri, och del av 3:6, kommunens allmänna platsmark, säkerställs som kvartersmark för bostads-ändamål. Detta kring det befintliga bostadshuset i planområdets nordvästra del.

Granskning

Granskning genomförs mellan 12 maj och 26 maj 2020. Synpunkter lämnas skriftligen senast 26 maj 2020 via kommunens e-tjänst ”Synpunktsinlämning i samband med planarbete”.

Granskningshandlingar finns i kommunhusets reception samt via länken nedan.

Kontakt

Johanna Lindgren
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång