Språk/Language

Samråd för detaljplan Hotellet 5

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Hotellet 5 Finspångs kommun.

Planens syfte är att kunna framtidens behov genom en flexibel detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder, verksamhetslokaler och kontor i ett centralt läge i Finspång tätort, samt att kombinera de värden som redan finns på platsen med utveckling anpassad till nya behov. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 40 lägenheter.

Planområdet ligger i de mest centrala delarna av Finspångs tätort då det har en direkt anslutning till torget i centrum. Detta medför både utmaningar och möjligheter som presenteras i planbeskrivningen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Detaljplanen ställs ut på samråd mellan 23 januari6 mars 2023.

Ett samrådsmöte i form av ”drop-in” kommer att ske i kommunhusets lokaler (Bergslagsvägen 13–15) den 7 februari kl. 17-18.

Anmälan till samrådsmötet sker senast 6 februari till filip.ardryd@finspang.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 6 mars via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång