Språk/Language

Samråd om detaljplan för Nyhem 2:74 m fl

Vallonbygden AB inkom med en begäran om detaljplaneändring för del av Stadsplan för del av Nyhemsområdet (D158) från 1977. Ändringen syftar till att utöka byggrätten för deras fastighet Nyhem 2:74 för att möjliggöra tillbyggnad av uterum. Förvaltningen ser att en ändring av detaljplanen genom utökad byggrätt är möjlig och inte strider mot planens syfte.

Efter dialog med bygglovsavdelningen framkom det att stadsplanen från 1977 i sin helhet innehar en del problem som försvårar hanteringen av bygglovsansökningar. Därför ser förvaltningen positivt på att man ser över hela området och gör nödvändiga justeringar. Dessa justeringar kommer syfta till att säkerställa befintlig bebyggelse inom planområdet.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Förslag till ändring av stadsplanen är på samråd mellan 20 oktober – 1 december 2022.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att ske i form av ett ”öppet hus” i kommunhusets lokaler 22 november
kl. 16 – 17. Anmälan till samrådsmötet görs via mail till filip.ardryd@finspang.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 1 december 2022 via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång