Språk/Language

Samråd om detaljplan för Östermalm 2:11 m fl

Ett nytt förslag till detaljplan har upprättats för bebyggelsen längs Filarevägen och Fräsarevägen.

Syftet med planen är att säkerställa Fräsarevägen som lokalgata samt utöka byggrätten i området för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till byggrätten hos moderna enbostadshus..
Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 20 juni och 29 augusti 2022.

Samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Teams 23 augusti 2022, kl 15-16. Anmälan till mötet görs till Marika Östemar senast den 22/8: marika.ostemar@finspang.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 29 augusti via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång