Språk/Language

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vallonvägen och Hyttvägen

Utifrån trafikmätningar som Finspångs kommun genomfört på Vallonvägen och Hyttvägen under 2018 så visar dessa att gällande hastighetsbegränsningar inte efterlevs i tillräckligt stor utsträckning.

Mätningarna visar även att det är förhållandevis stora trafikmängder på dessa gator utifrån vad de är anpassade för och att många bilister idag väljer Lasarettsvägen och Vallonvägen för att ta sig mellan de östra och västra delarna av tätorten.

För att dämpa hastigheterna på de nämnda sträckorna samt säkra miljön för boende, gående och cyklister kommer från den 28 maj hastighetsreducerande åtgärder genomföras på delar av Vallonvägen och Hyttvägen. Dessa åtgärder kommer vara i form av trafiköar enligt bilden nedan.

trafikinformation karta

Hänvisad färdväg

Finspångs kommun vill även passa på att uppmana trafikanter som ska ta sig mellan de östra och västra delarna av tätorten att välja genomfartsleden, RV 51 vidare över Skutenbron till den östra sidan av Finspång enligt bilden nedan.

trafikinformation karta

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång