Språk/Language

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av din bostad. Bidraget kan lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende. Bidraget regleras av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett kontantbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag kan endast lämnas till åtgärder som gäller din permanenta bostad (inte fritidsbostad). De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning och gäller bostadens fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med vid en flytt. Exempelvis kan det vara:

• Borttagning av trösklar
• Breddning av dörrar
• Borttagning av badkar
• Ramper

En förutsättning för att få bidrag är att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Så här ansöker du om bostadsanpassningbidrag

Ansök via e-tjänst eller fyll i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan måste även ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut, eller annan sakkunnig bifogas. Tänk på att fastighetsägaren alltid måste lämna skriftligt medgivande att
anpassning av bostaden får göras. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Handläggning och beslut

Kommunens handläggare utreder och bedömer din ansökan och de bifogade dokumenten. Du får ett skriftligt svar med beslut om din ansökan beviljas eller avslås. Om du har ansökt via e-tjänst så får du ditt svar via Mina sidor. Vid bifall motsvarar bidragets storlek en skälig kostnad för aktuell åtgärd. Vid avslag får du information om hur beslutet kan överklagas.

Beställning av arbetet

Det är du som bidragssökande som beställer arbetet och du anlitar valfri entreprenör som innehar F-skattsedel. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och hantverkaren. Arbetet ska utföras på fackmannamässigt sätt och tänk på att vissa åtgärder kräver bygglov.

Utbetalning av bidraget

Bidraget betalas ut till dig som sökande efter att arbetet är utfört, och du godkänt anpassningen. Du behöver skicka in en kopia på fakturan till handläggare på kommunen som visar att arbetet är utfört, samt vilken den faktiska kostnaden blev. Bidraget betalas ut till ditt konto så att du kan betala fakturan.

Om behovet upphör

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om återställningsbidrag i hyresfastighet eller i allmänna utrymmen i bostadsrättsfastighet. Vissa villkor ska uppfyllas. Ansök via e-tjänst.

Informationsgrafik som förklarar hur du söker bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Stina Nord
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-858 73
bostadsanpassning@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång