Språk/Language

Så söker du bygglov

De handlingar du ska skicka in när du söker bygglov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om här.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar. Här finns exempel på de vanligaste ritningarna som kan behövas till ditt projekt.

 

Det här behöver du skicka in

Här nedan hittar du de vanligaste byggprojekten. I dom röda utfällningsbara blocken hittar du checklistor som hjälper dig att lämna in en komplett ansökan.

Nybyggnad av en och tvåbostadshus

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500
  På situationsplanen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgräns med minst tre mått så att husets placering kan fastställas, byggnadens färdiga golvnivå (FG) och byggnadens mått.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomt­gränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  På markplaneringritningen ska det exempelvis framgå in- och utfart, bilupp­ställnings­plats, nya markhöjder, hur dagvatten tas om hand och eventuella stödmurar.

 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för vistelse och avskild sovplats. Ett förslag på möblering ska redovisas.

 • Fasadritningar i skala 1:100
  På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Var sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontroll­ansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomt­gränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fylltillbyggnadens väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.

 • Fasadritning i skala 1:100
  På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Var sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Nybyggnad av komplementbyggnad - till exempel garage och förråd

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fylltillbyggnadens väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.

Fasadritning i skala 1:100
På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya mark­linjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Ändring av yttre utseende - till exempel byte av fasadmaterial

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontroll­ansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

 • Planritning i skala 1:100
  Om ändringen påverkar planlösningen (exempelvis ny ytterdörr) ska en planritning redovisas med det nya utseendet.

 • Fasadritning i skala 1:100
  På fasadritningarna ska det framgå materialval och kulör. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vilka förändringar som sker på byggnaden.

Ändring - till exempel annan användning, ytterligare lokal

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska nya användningen eller lokalerna tydligt redovisas. Exempelvis ska användbarhet och tillgänglighet beaktas och redovisas.

 • Parkeringsutredning
  Utredningen ska visa behovet av parkering för den ändrade/utökade verksamheten.

Nybyggnad av mur eller plank

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, plankets/murens avstånd till tomtgränser samt plankets/murens sträckning och längd.

 • Detaljritning i skala 1:100
  Detaljritningen ska visa plankets/murens höjd beräknat från marknivån, materialval, kulör, planket/murens konstruktion samt grundläggning.

Uppsättning av skylt

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  Fasadskyltar ska redovisas med markering vilken fasad som täcks. Skyltar som inte placeras på byggnader ska visas på en situationsplan. Ange avstånd till tomt­gränser/byggnader med minst tre mått så att skyltens placering kan fastställas.

 • Skyltritning i skala 1:100
  På skyltritningen ska det framgå skyltens mått. Vid LED-skyltar krävs även mer tekniska uppgifter som exempelvis ljusstyrka dag- och nattetid och tidsintervall på eventuella bildväxlingar.

 • Fasadritning eller fotomontage
  Ritningen ska tydligt redovisa skyltens placering på byggnaden/fastigheten med färg­sättning och budskap.

Anlägga parkering

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  På situationsplanen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader samt parkerings­platser inritade.

 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  På markplaneringritningen ska det exempelvis framgå in- och utfart, bilupp­ställnings­plats, nya markhöjder, hur dagvatten tas om hand och eventuella stödmurar.

OBS! Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med ansökan om lovet.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Läs mer om kontrollansvarig på boverkets webbplats i länk på denna sida. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång