Språk/Language

Så söker du marklov

De handlingar du ska skicka in när du söker marklov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar. Här finns exempel på de vanligaste ritningarna som kan behövas till ditt projekt.

 

Det här behöver du skicka in

Nedanstående handlingar ska skickas in vid ansökan för ändring av markhöjder. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

Marklov avseende ändring av markhöjder

  • Kontrollplan inför startbesked
    En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

  • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
    På markplaneringsritningen ska det framgå befintliga och nya markhöjder.

OBS! Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med ansökan om lovet.


Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång