Språk/Language

Så söker du rivningslov

De handlingar du ska skicka in när du söker rivningslov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

Om handlingarna

  • De ska vara skalenliga.
  • De ska vara ritade på blankt vitt papper.
    Inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Alla åtgärder ska redovisas tydligt.


Det här behöver du skicka in

Använd nedanstående checklista för att se vilka handlingar som krävs för ditt projekt.

Rivning av en byggnad eller del av byggnad

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 (vid inglasning av altan)
Ange vilken byggnad som ska rivas.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fylltillbyggnadens väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.

Fasadritning
Vid rivning av del av byggnad ska det tydligt markeras vilken del som rivs.

• Fotodokumentation
Vid behov bifogas foton över byggnad som avses att rivas.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång