Språk/Language

Tillsynsprocessen

Här beskriver vi handläggningen, från att ett klagomål inkommer till att bygg- och miljönämnden tar beslut i ärendet.

Klagomål inkommer

Klagomål kan vara egeninitierad, anonym eller med en namngiven klagande. Du har alltid rätt att begära ut information eller handlingar i ditt ärende inklusive klagomålet.

Bekräftelse av tillsynsärende

Att vi har startat ett tillsynsärende betyder att vi har fått in ett klagomål och bedömt att det finns anledning att anta att man inte följt exempelvis plan- och bygglagen. Vi har inte tagit ställning i ditt ärende. Du får gärna ta kontakt med oss direkt så förklara vi gärna vad som gjort att ett tillsynsärende har startats i ditt fall och hur vi kan gå vidare.

I vissa fall kan vi även begäran in uppgifter redan i det här skedet.

Begäran om uppgifter

Vi begär ofta in mer uppgifter som är relevanta för handläggningen i ärendet. Du har en skyldighet att skicka in eventuella delgivningskvitton, men du är inte skyldig att lämna uppgifter. Det här är en möjlighet för dig att informera oss om vad som har hänt. Skicka gärna in eventuellt underlag som styrker den information du lämnar, exempelvis bilder eller kvitton.

Inbjudan eller kallelse till platsbesök

Det är vanligt att vi behöver åka ut på plats för att samla in information i ärendet. Normalt sett informerar vi i god tid om att vi avser att göra ett tillsynsbesök. Om det är bråttom eller av något skäl inte är lämpligt att i förhand informera om tillsynsbesöket så kan vi i vissa fall göra oanmälda platsbesök. Vi informerar om platsbesöket genom att i god tid skicka ut en inbjudan eller kallelse till platsbesök.

En inbjudan skickas ut som information om att vi kommer till din fastighet då vi inte behöver tillträde till exempelvis byggnader på fastigheten. En inbjudan skickas ut utan delgivningskvitto.

En kallelse skickas ut med delgivningskvitto eftersom vi behöver vara säker på att du har fått informationen och kan bereda oss tillträde till exempelvis byggnader på fastigheten.

Du har en skyldighet att se till att vi har tillträde till det som framgår av skrivelsen, men ingen skyldighet att delta vid tillsynsbesöket. Vid uteblivet svar kommer vi att anta att du inte vill delta och kommer inte att uppsöka er under tillsynsbesöket. Om du önskar vara med ska du kontakta oss innan och lämna kontaktuppgifter så att vi snabbt kan kontakta er när vi är på plats eller om någonting oförutsett händer som gör att vi varit tvungna att omboka tid för tillsynsbesök.

Om du vill närvara vid platsbesöket men inte har möjlighet att närvara på den förslagna tiden är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt för att vi ska kunna omboka tiden.

Platsbesök

Vi åker oftast inte ut ensamma på tillsynsbesök och vi är alltid tydligt utmärkta. Under platsbesöket kommer att vi att ta bilder och föra anteckningar. Vi tar inga beslut på plats, men vi informerar gärna om vårt uppdrag och vår tillsyn.

Det är viktigt att du i förväg försäkrar dig om att vi har tillträde till det vi har begärt i inbjudan eller kallelsen. Bygg och miljönämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk, samt utföra de åtgärder som behövs för att utföra tillsynsarbetet. Om det behövs för att få tillträde kan Bygg- och miljönämnden få hjälp av polismyndigheten och handräckning av kronofogdemyndigheten.

Bygg- och miljönämnden kommer att upprätta ett protokoll för platsbesöket med bilder och anteckningar från platsbesöket.

Utredning

Ibland krävs det även vidare utredning i ärendet. Utredningen kan exempelvis bestå i utredningar av lagar och regler, rättspraxis på området och remisser till andra myndigheter. Det kan även förekomma att vi begär in kompletterande uppgifter, kallar till möten eller utför kompletterande tillsynsbesök. Du har ingen skyldighet att aktivt delta i utredningen men det kan vara till din fördel att delta i utredningen.

Möjlighet att inkomma med yttrande

Om vi kommer fram till att det finns anledning att pröva frågan om vi ska ingripa i ärendet kommer vi att skicka ut allt relevant material i ärendet till dig med ett delgivningskvitto. Du har en skyldighet att skicka tillbaka delgivningskvittot, men har ingen skyldighet att yttra dig. Om du vill yttra dig är det viktigt att detta sker skriftligt och inom den tiden som anges.

Anledningen att vi vill ha ditt yttrande skriftligt är för att vi enkelt ska kunna försäkra oss om att vi inte missar att bemöta någon av dina synpunkter och för att det ska bli tydligare vid ett eventuellt överklagande vad som är sagt i ärendet.

Om du vill yttra dig är vi intresserade att ta del av:

  • Dina synpunkter på materialet.
  • Din syn på rättsläget
  • Om det finns någon plan för exempelvis hur och när du ska städa tomten, ta ned det olovliga eller dylikt

Beslutande och möjlighet till överklagande

Bygg- och miljönämnden kommer att fatta ett beslut i frågan. Om du anser att vi har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Det är viktigt att du lämna in en överklagandeskrift inom tre veckor. Det finns möjlighet att komplettera ditt överklagande senare.

Ett överklagande ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanByggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11. Måndag 5/6 följer vi kommunens receptions öppettider och stänger telefontiden kl. 14.00.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.