Språk/Language

Vad kostar det?

I plan- och bygglovstaxan på denna sida hittar du aktuella taxor för bygglov och andra åtgärder som handläggs enligt plan- och bygglagen.

För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området.

Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Taxan får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Taxan baseras på vad du bygger, vart du bygger och hur stort du bygger samt gällande prisbasbelopp för året.

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång