Språk/Language

Projekt för gång och cykel

Pågående och kommande projekt för gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelväg

Gång och cykelväg Sjöviksvägen

En gång-och cykelväg längs del av Sjöviksvägen, sträckan Bergslagsvägen och befintlig banvall, har anlagts under 2020. I samband med gång-och cykelvägen har tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning tillkommit. Förändringarna har redan gett resultat i form av en lugnare och säkrare trafikmiljö.

Gång och cykelväg från Norrmalm till Högalidsskolan (och vidare)

Anläggning av en gång- och cykelväg på Norrmalm har påbörjats under 2021.

Gång- och cykelväg mellan Kolstad och Svärtinge

Arbetet med att binda ihop Finspångs gång- och cykelnät med Norrköping genom Kolstad och Svärtinge har slutförts under 2020. I samband med detta har två tillgänglighetsanpassade hållplatslägen för buss ordnats samt att en passage möjliggör en säker övergång över vägen.

Passage över riksväg 51 samt anslutande gång- och cykelvägar

Genom ett samarbetsprojekt mellan Finspångs kommun och Trafikverket har en passage över riksväg 51 i anslutning till Vibergarondellen anlagts under 2020. I samband med detta har Finspångs kommun byggt anslutande gång- och cykelvägar till passagen samt justerat vägbredden i korsningen Gronvägen- Norralundsvägen.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång