Språk/Language

Detaljplanering

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Del av detaljplan.

Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

En detaljplan gäller för ett begränsat markområde. Där regleras markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering, utformning med mera. Detaljplanen ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, den så kallade genomförandetiden.

Områdesbestämmelser kan skapas i begränsade områden där detaljplan saknas men där kommunen vill försäkra sig om att utvecklingen sker enligt översiktsplanen eller i enlighet med riksintressen.

Planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan man begära ett planbesked av kommunen.
En begäran om planbesked ska vara skriftlig.

Kommunen ska genom ett planbesked ge svar på om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Planbeskedet ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om beskedet är negativt så ska kommunen motivera varför.

Kommunen tar betalt för planbesked enligt gällande plan och bygglovstaxa. 

Planprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet.

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Gällande detaljplaner

Information om gällande detaljplaner finns på nedanstående karta

Pågående detaljplaner

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång