Språk/Language

Detaljplan för Bränntorp

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för det som idag är Bränntorps fritidshusområde, fastigheten Bränntorp 3:1 m fl.

Detaljplan Bränntorp.

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätten. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. En ny detaljplan förväntas ge bättre möjligheter för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samtidigt som den totala byggrätten per fastighet ses över.

I VA-planen som kommunfullmäktige har antagit så anges att Bränntorp är ett av de områden som har behov att anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Parallellt med detaljplaneprocessen kommer Finspång Tekniska Verk att fortsätta arbetet med att ansluta området till kommunalt VA. Beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för Bränntorp förväntas tas av Kommunfullmäktige under hösten 2021.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan den 28 juni och 15 september 2021.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång