Språk/Language

Detaljplan för Byle 1:12

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Byle 1:12.

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning.

Kommunen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle 1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för upphävning.

Under samrådet inkom fastighetsägaren till Byle 1:47 om att denna fastighet också ska upphävas från byggnadsplanen. Detta har kommunen inga invändningar mot utan upphäver även tillfartsvägen till dessa fastigheters då denna inte uppfyller sin funktion om dessa fastigheter upphävs från byggnadsplanen.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 13 och 27 oktober 2020. 

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 27 oktober 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång