Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Dalsberg

Kommunen har upprättat ett nytt förslag till detaljplan för Dalsberg.

Illustration över ny bebyggelse i Dalsberg

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot Gron-vägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen. I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och verksamhets-området intill Norralundsvägen i söder. Planområdet är omkring 13 hektar stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomfördes mellan 19 juni och 17 juli 2023.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

 

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.


Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång