Språk/Language

Detaljplan förskola Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för en ny förskola i Lotorp, fastigheten Lotorp 3:29 m fl.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6. Den nya förskolan planeras för sex avdelningar.

Detaljplanen innebär även att del av fastigheterna 7:6, idag kvartersmark för småindustri, och del av 3:6, kommunens allmänna platsmark, säkerställs som kvartersmark för bostads-ändamål. Detta kring det befintliga bostadshuset i planområdets nordvästra del.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 12 - 26 maj 2020. 

Synpunkter

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska lämnas skriftligt senast den 26 maj 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång