Språk/Language

Detaljplan för Grosvad 1:3

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder på Grosvad, del av Grosvad 1:3 m fl.

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus, samt säkerställa befintlig camping samt utvidgning av denna. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130 lägenheter/hushåll.

Befintlig skjutbana i området upphör på denna plats och befintligt koloniområde kommer att flyttas, båda i samband med planens genomförande.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Strandskyddet avses att upphävas, för kvartersmark och allmän plats-gatavid ett genomförande av planen.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 17 februari och 29 mars 2020. 

Samrådsmöte kommer att hållas utomhus på platsen för detaljplanen. Vi träffas vid Grostorps skjutbana och går därefter runt i området för att visa den ungefärliga placeringen av vägar och bostadsområden. Välkommen torsdagen den 12 mars 2020 kl. 18:00-19:30, vi startar vid Grostorps skjutbana kl. 18:00. Anmälas görs till Erica Ekblom eller Angela Hedkrok.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 29 mars 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång