Språk/Language

Detaljplan för Hårstorp 1:1 och 1:97 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet transporter i området. En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för en del av kringliggande verksamheter att expandera.

Detta genomförs genom att gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens med den verksamhet som bedrivs i området idag.

Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde. För att göra det möjligt för en del av befintliga verksamheter att expandera överförs viss del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z – verksamhetsområde.

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande som innebär att planen kommer att ställas ut för granskning innan den antas. Om alla sakägare under samrådstiden godkänner förslaget övergår standardförfarandet till ett begränsat förfarande, vilket innebär att granskningskedet uteblir och planen kan antas direkt.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan 5 augusti och 27 september 2020.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång