Språk/Language

Detaljplan för småindustriområdet

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 19 maj 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 18 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att utvecklas inom området. Detaljplanens ändamål ändras till verksamhetsområde som avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Det tillskapas mer byggbar mark för verksamheter inom området genom att den södra delen av naturområdet längsmed riksvägen får ändrad användning. Upplevelsen av naturområdet från Norrköpingsvägen är oförändrad.

Detaljplaneprocessen.


Planhandlingar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång