Språk/Language

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen 19 maj 2020. Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala Finspång. Den befintliga grusade parkeringsplatsen på fastigheten Högby 1:2 hårdgörs och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser. Laddstation för ett mindre antal el- och hybridbilar anläggs i strategiskt läge nära in- och utfart.

Vidare möjliggör detaljplanen att parkeringsytan övergår från allmän plats till kvartersmark med syftet att säkerställa att Finspångs kommun kan hyra ut parkeringsplatser i centralt läge. I södra delen övergår delar av område planlagt som P-plats där gång- och cykelbana ska finnas till bestämmelserna CYKEL och GÅNG vilket innebär att befintlig gång och cykelbana ligger kvar.

Strandskyddet upphävs för parkeringsytan, vid ett genomförande av planen.

Planområdet omfattar del av fastigheten Högby 1:2, som ägs av Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång